Založiť webovú stránku alebo eShop

Návrh súťaže OV SZCH - najlepšia ZO

Oblastný výbor SZCH Považská Bystrica

 

Kritériá súťaže o najlepšiu Základnú organizáciu

 

Do súťaže OV SZCH sa môže zapojiť každá Základná organizácia patriaca pod OV SZCH Považská Bystrica, ktorá spĺňa podmienky súťaže.

 

Pri vyhodnotení súťaže O najlepšiu ZO SZCH patriacu pod OV SZCH Považská Bystrica sa bude vychádzať z výstavných katalógov, písomných materiálov z VČS a ostatných podkladov potrebných k vyhodnoteniu súťaže.

 

Súťaž je zameraná na :

1. Odborno-praktickú činnosť

2. Výstavnícku činnosť

3. Hospodársku a spoločenskú činnosť

 

1. ODBORNO-PRAKTICKÁ ČINNOSŤ:

 

 1. za kontrolovaný chov králikov 30 bodov

 2. za uznaný „ A“ chov hydiny 20 bodov

 3. za uznaný „ B“ chov hydiny 40 bodov

 4. za uznaný „ C“ chov hydiny 60 bodov

 5. za registráciu králikov - za kus 1 bod

 6. za každého mladého chovateľa člena ZO 2 body

 7. za každého mladého chovateľa, ktorý reprezentuje

ZO na Oblastnom kole SMCH 10 bodov

 1. za každého mladého chovateľa, ktorý reprezentuje ZO a OV

na CŠ, alebo medzinárodnom kole SMCH 20 bodov

ch) za uverejnený článok o konanej výstave 10 bodov

 1. za uskutočnenú odbornú prednášku v príslušnom odbore 20 bodov

 2. Za každého aktívneho posudzovateľa 30 bodov

 3. Za každého adepta na posudzovateľa 10 bodov

 

 

 

 

2. VÝSTAVNÍCKA ČINNOSŤ

 

 1. za účasť člena ZO so zvieratami na miestnej a okresnej výstave 10 bodov

 2. za účasť člena ZO so zvieratami na oblastnej a klubovej výstave 20 bodov

 3. za účasť člena ZO so zvieratami na medzi oblastnej výstave 30 bodov

 4. za účasť člena ZO so zvieratami na celoštátnej výstave 40 bodov

 5. za účasť člena ZO so zvieratami na medzinárodnej výstave 50 bodov

 6. za účasť člena ZO so zvieratami na európskej výstave 70 bodov

 7. za účasť člena ZO so zvieratami na svetovej výstave 90 bodov

 8. za usporiadanie stolového hodnotenia 20 bodov

 9. za usporiadanie miestnej a okresnej výstavy 40 bodov

 10. za usporiadanie oblastnej a klubovej výstavy 60 bodov

 11. za usporiadanie medzi oblastnej výstavy 80 bodov

 12. za usporiadanie celoštátnej výstavy 100bodov

 13. za pomoc pri usporiadaní celoštátnej výstavy inou ZO - za každého člena 20 bodov

 

3. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

 

 1. zaplatenie členského do stanoveného termínu 20 bodov

 2. zaplatenie popl. za žiadosti o kontrolované chovy do stanov. termínu 50 bodov

 3. zaplatenie poplatkov za uznanie liahne do stanoveného termínu 60 bodov

 4. za usporiadanie kultúrno- zábavného podujatia pre členov SZCH 50 bodov

 

Podľa finančných možností Oblastného výboru SZCH Považská Bystrica budú udelené vecné ceny, finančné odmeny, príp. diplomy za 1. až 3. miesto.

 

 

Miroslav Porubský Klement Kubiš

tajomník Oblastného výboru predseda Oblastného výboru

TOPlist