Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Súťaž OV SZCH - najlepšia ZO

Oblastný výbor  SZCH Považská Bystrica

 

Kritériá súťaže o najlepšiu Základnú organizáciu

 

            Do súťaže OV SZCH sa môže zapojiť každá Základná organizácia patriaca pod OV SZCH Považská Bystrica, ktorá spĺňa podmienky súťaže.

 

            Pri vyhodnotení súťaže O najlepšiu ZO SZCH patriacu pod OV SZCH Považská Bystrica sa bude vychádzať z výstavných katalógov, písomných materiálov z VČS a ostatných podkladov potrebných k vyhodnoteniu súťaže.

 

Súťaž je zameraná na :

1. Odborno-praktickú činnosť

2. Výstavnícku činnosť

3. Hospodársku a spoločenskú činnosť

 

1. ODBORNO-PRAKTICKÁ ČINNOSŤ:

 

 1. za kontrolovaný chov králikov                                                                      30 bodov
 2. za uznaný „ A“ chov hydiny                                                                        20 bodov
 3. za uznaný „ B“ chov hydiny                                                                        40 bodov
 4. za uznaný „ C“ chov hydiny                                                                          60 bodov
 5. za registráciu králikov - za kus                                                                        1 bod
 6. za každého mladého chovateľa člena ZO                                                        2 body
 7. za každého mladého chovateľa, ktorý reprezentuje

ZO na Oblastnom kole SMCH                                                                       10 bodov

 1. za každého mladého chovateľa, ktorý reprezentuje ZO a OV

na CŠ, alebo medzinárodnom kole SMCH                                                    20 bodov

     ch) za uverejnený článok o konanej výstave                                                         10 bodov

 1.  za uskutočnenú odbornú prednášku v príslušnom odbore                             20 bodov
 2. Za každého aktívneho posudzovateľa                                                             30 bodov
 3. Za každého adepta na posudzovateľa                                                             10 bodov

 

 

 

 

2. VÝSTAVNÍCKA ČINNOSŤ

 

 1. za účasť člena ZO so zvieratami na miestnej a okresnej výstave                10 bodov
 2. za účasť člena ZO so zvieratami na oblastnej  a klubovej výstave              20 bodov
 3. za účasť člena ZO so zvieratami na medzi oblastnej výstave                      30 bodov
 4. za účasť člena ZO so zvieratami na celoštátnej výstave                               40 bodov
 5. za účasť člena ZO so zvieratami na medzinárodnej výstave                        50 bodov
 6. za účasť člena ZO so zvieratami na európskej výstave                                70 bodov
 7. za účasť člena ZO so zvieratami na svetovej výstave                                  90 bodov
 8. za usporiadanie stolového hodnotenia                                                         20 bodov
 9. za usporiadanie miestnej a okresnej výstavy                                               40 bodov
 10. za usporiadanie oblastnej a klubovej výstavy                                              60 bodov
 11. za usporiadanie medzi oblastnej výstavy                                                     80 bodov
 12. za usporiadanie celoštátnej výstavy                                                            100bodov
 13. za pomoc pri usporiadaní celoštátnej výstavy inou ZO - za každého člena 20 bodov
 14.  za usporiadanie Oblastného kola vedomostnej súťaže MCH                      60 bodov

 

3. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

 

 1. zaplatenie členského do stanoveného termínu                                              20 bodov
 2. zaplatenie poplatkov za uznanie liahne do stanoveného termínu                60 bodov
 3. za usporiadanie kultúrno- zábavného podujatia pre členov SZCH               50 bodov

 

Podľa finančných možností Oblastného výboru SZCH Považská Bystrica budú udelené vecné ceny, finančné odmeny, príp. diplomy za 1. až 3. miesto.

 

 

                  Miroslav Porubský                                     Klement Kubiš

                tajomník Oblastného výboru                                 predseda Oblastného výboru

TOPlist